Fakta om energi

På vår sida Fakta om energi vill vi kortfattat förklara begreppen om de viktigaste energikällorna vi har att tillgå idag och i framtiden. Energi är ett stort område och tekniker för att utvinna värme och elektricitet är många. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt precis som efterfrågan kontinuerligt ökar. Här har vi samlat information som är till hjälp för dig som funderar på att konvertera till förnybar energi eller står i begrepp att byta från fossil energi. Vi finns för att hjälpa ditt företag att byta värmesystem!

Några termer

1. Bioenergi: ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd är förnybar energi då den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet på jorden.
2. Geotermisk energi: är den energi som ligger lagrad under jordskorpan.
3. Fossila bränslen: kol, olja, gasol och naturgas är ändliga resurser som bidrar till den globala uppvärmningen.
 

1. Byta värmesystem - Bioenergi

Fakta om bioenergi:

 • Bioenergi är en förnybar energikälla.
 • Framställning av energi ur levande växter kallas bioenergi.
 • Ved, flis, pellets, bioolja, slam, halm är exempel på biobränslen.
 • För att uppfylla EU:s mål om 20% förnybar energi 2020 förväntas bioenergi vara en viktig pusselbit.
 • I Sverige värms cirka 40 procent av mindre fastigheter med enbart biobränslen eller biobränslen i kombination med el.

 

Bioenergi i Sverige

I Sverige är det inom uppvärmning som biobränsle är starkast. Sverige räknas som ett föregångsland inom klimatsmart energi där bioenergin är en stor bidragande orsak. Sverige har mycket skog och därmed bra förutsättningar för framställning av biobränslen. Efterfrågan ökar med anledning av den politiska enighet som finns kring att öka förnybara energikällor för produktion av el och värme.

 

Ursprung / Funktion

Biobränsle delas in i olika grupper, den största och viktigaste delen kommer från skogen. Vid avverkning av skog tas restprodukterna om hand, dessa restprodukter är grenar och toppar. Likaså ingår restprodukter från såg- och massaindustrin så som spån, bark samt träavfall. En annan grupp är restprodukter från pappersmassaproduktionen, detta kallas avlutar. Jordbruket är den tredje gruppen, härifrån kommer bland annat energigrödor.

Bioolja är förnybar olja framställd ur biomassa. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Bioenergi är alltså ved, flis eller pellets för uppvärmning. Ett annat exempel på bioenergi är etanol som används som fordonsbränsle.

 

För- / Nackdelar med Bioenergi

Man hör ibland synpunkten att Bioenergi bidrar till växthuseffekten, men det är inte riktigt sant. Det är riktigt att bioenergi har koldioxid som en avfallsprodukt. Men eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen väl motsvarar den mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, så kommer inte koldioxidhalten att öka. Här finns ett tydligt regelverk som säkerställer att återväxten motsvarar uttaget och därmed bidrar inte Bioenergi till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Detta är en starkt bidragande faktor till att vi på Pemco Energi rekommenderar byte av värmesystem till lämplig form av Bioenergi, tex Pellets eller Bioolja. Dessutom är prisbilden för denna energi mycket gynnsam i jämförelse.

 

2. Geotermisk energi

Fakta om Geotermisk energi:

 • Ett av de äldsta energilagren i världen är den geotermiska energin.
 • Det är den energi som ligger lagrad under jordskorpan och som skapades av solen och radioaktivt sönderfall den gång jorden en gång formades.
 • Tex ett hål 100 m ner i berget ger en god potential för uppvärmning av en medelstor villa.

Som källa till energi är den nästan lika gammal som civilisationen och i takt med att vi söker bättre lösningar för energinyttjande blir också den geotermiska energin alltmer intressant. Under antiken användes denna energiform som uppvärmning av badhus och bostäder. Idag använder vi den främst för att producera värme. Det är nämligen betydligt svårare att på ett effektivt sätt skapa elektricitet från detta energislag.

 

Geotermisk energi i Sverige

I Sverige har bergvärme, som bygger på utnyttjandet av den geotermiska energin, blivit en populär investering hos privata husägare. Detta trots att investeringskostnaden är ganska hög. Investeringen har visat sig löna sig i längden. Det förekommer också att fjärrvärmen bygger på ett nyttjande av geometrisk energi. I vissa fall används även bergvärme för att driva luftkonditioneringar som ger svalka.

 

Ursprung / Funktion

Energin från jordens inre kan fångas upp ganska nära jordens yta. Det sker genom att vatten, eller ett annat kylmedium, pumpas ner i ett hål som borrats i berggrunden. Det värms sedan upp i berggrunden och pumpas runt genom en värmepump som utvinner värmeenergin och överför det till fastighetens värmesystem. Därefter cirkuleras kylmediumet återigen ner i berggrunden för att värmas upp på nytt. En bergvärmeanläggning har en verkningsgrad på ca 3/1, vilket innebär att man för varje tillförd kWh elenergi får ut ca 3 kWh värme. En bergvärmeanläggning är dessutom effektiv året om eftersom temperaturen i berggrunden inte förändras nämnvärt.

 

För- / Nackdelar med Bioenergi

Geotermisk energi som tex Bergvärme är klockren ur ett miljö perspektiv, i synnerhet för mindre fastigheter upp till 1000 kvm.

 

3. Fossila bränslen

Fakta om fossila bränslen:

 • Fossila bränslen (från latinets fossus, uppgrävd) är olika energikällor av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder och som kan påträffas på eller under marken.
 • De utgörs de fossila bränslena av rester av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar (huvudsakligen kol och kolföreningar).
 • De vanligaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas och de utgör idag den totalt dominerande energikällan på jorden.

 

Fossila bränslen i Sverige

De stora problemen med fossila bränslen är miljöaspekten och att de bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom är det en ändlig resurs. Den lättillgängliga delen av dem kommer att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kol är den enskilt största energikällan i världen. Kolkraftverk står för nästan hälften av all elproduktion i världen. De är därmed en förutsättning för världens industrier och hushåll. Kolkraften är mycket omdiskuterad, då den anses bidra till såväl nedsmutsning som den globala uppvärmningen.

Olja och naturgas är två andra fossila bränsleslag som används för att producera el och värme. Naturgasen anses dock som en renare form av fossilt bränsle, som inte släpper ut fullt lika mycket gifter, såsom svaveldioxider, i luften.

Världens transporter är idag helt beroende av olje- och petroleumbaserade drivmedel. Fossila bränslen i form av olja används i dag i stor omfattning inom den petrokemiska industrin som råvara för framställning av polymerer för tillverkning av plast.

 

För- / Nackdelar med Bioenergi

Idag sker egentligen ingen nyinvestering som bygger på fossila bränslen pga miljökonsekvenserna. Tidvis har ju tom Staten subventionerat byte av värmesystem till mer miljövänliga alternativ.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: tis, 07/04/2017 - 20:14

Ullensaker kommun har tecknat avtal med Pemco Energi som omfattar etablering av en fjärrvärmeanläggning på platsen för det gamla...

Datum för inlägg: tis, 05/30/2017 - 08:00

Än en gång har Pemco Energi fått förnyat förtroende att leverera miljövänlig energi. I maj stod en ny panncentral med pellets klar hos...

Datum för inlägg: tis, 05/02/2017 - 16:02

Jesper Åberg kommer från en anställning som säljchef - värme i ECO-1 Bioenergi AS där han i många år arbetade med att sälja bioolja och...

Datum för inlägg: ons, 03/01/2017 - 14:16

Vad händer när du byter ut en gammal oljepanna till en energieffektiv och ny panncentral?

Datum för inlägg: sön, 02/19/2017 - 15:47

Med höga krav på tillgänglighet föll valet på Pemco Energi när det var dags för Orica i Gyttorp att byta värmesystem.